33.5 கி. எடையுடைய புற்றுநோய் கட்டியை அகற்றி கோவை மருத்துவர்கள் உலக சாதனை!!

33.5 கி. எடையுடைய புற்றுநோய் கட்டியை அகற்றி கோவை மருத்துவர்கள் உலக சாதனை!!
33.5 கிலோ எடை கொண்ட கருப்பை புற்றுநோய் கட்டியை அகற்றி, கோவை மருத்துவர்கள் உலக சாதனைப் படைத்துள்ளனர்.