2019 வரவு செலவுத்திட்டத்திற்கான ஆதரவை பரிசீலிக்குமாம் கூட்டமைப்பு

2019 வரவு செலவுத்திட்டத்திற்கான ஆதரவை பரிசீலிக்குமாம் கூட்டமைப்பு
அரசியல் தீர்வினை வழங்குவதாக இந்த அரசாங்கம் உறுதியளித்ததன் காரணமாகவே 2018 ஆம் ஆண்டு வரவு - செலவு திட்டத்திற்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு.