`நீ கடவுளின் மகள்; உனக்கு எந்தக் குறையும் வராது' - வைக்கம் விஜயலட்சுமியை நெகிழவைத்த யேசுதாஸ் #VikatanExclusive

`நீ கடவுளின் மகள்; உனக்கு எந்தக் குறையும் வராது' - வைக்கம் விஜயலட்சுமியை நெகிழவைத்த யேசுதாஸ் #VikatanExclusive
'நீ கடவுளின் மகள்; உனக்கு எந்தக் குறையும் வராது'- வைக்கம் விஜயலட்சுமியை நெகிழவைத்த ஏசுதாஸ்