மணிக்கு 44,500 மைல் வேகம்... செவ்வாய் கிரகத்தைக் கடந்த 'ஸ்டார்மேன்'!

மணிக்கு 44,500 மைல் வேகம்... செவ்வாய் கிரகத்தைக் கடந்த 'ஸ்டார்மேன்'!
மணிக்கு 44500 மைல் வேகம்...செவ்வாய் கிரகத்தைக் கடந்த டெஸ்லாவின் கார் மனிதன் 'ஸ்டார்மேன்'