நாட்டில் விலங்குகளின் தாக்கங்களினால் 40 சதவிகிதம் பயிர்ச் செய்கை பாதிப்பு

நாட்டில் விலங்குகளின் தாக்கங்களினால் 40 சதவிகிதம் பயிர்ச் செய்கை பாதிப்பு