ஆசிய கோப்பை: யாரு ‘நம்பர்-1’ பேட்ஸ்மேன்!

ஆசிய கோப்பை: யாரு ‘நம்பர்-1’ பேட்ஸ்மேன்!
ஆசிய வரலாற்றில் அதிக ரன்கள் அடித்த 5 பேட்ஸ்மேகள் பட்டியலை பார்க்கலாம்.