இணையதளமுடக்கத்தில் உலகளவில் முதலிடம் பிடித்த இந்தியா!

இணையதளமுடக்கத்தில் உலகளவில் முதலிடம் பிடித்த இந்தியா!
உலக அளவில் இணையத்தை அதிகம் முடக்கிய நாடுகளில் இந்தியா முதலிடத்தில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.