குடியிருப்பு வீதி நீண்டகாலமாக திருத்தப்படவில்லை மாணவர்கள் அவல நிலை

குடியிருப்பு வீதி நீண்டகாலமாக திருத்தப்படவில்லை மாணவர்கள் அவல நிலை
வவுனியா குடியிருப்பு பகுதியிலிருந்து பூந்தோட்டம் செல்லும் பிரதான வீதி நீண்டகாலமாக செப்பனிடப்படவில்லை இதனால் பாடசாலை மாணவர்கள், முச்சக்கரவண்டிகள், துவிச்சக்கரவண்டியில் பயணம் மேற்கொள்பவர்கள் பெரும்