ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் சனிபகவான் பார்வையிலிருந்து தப்பித்து மகிழ்ச்சி பொங்க வாழ்வதற்கு இதை மட்டும் செய்யுங்கள்

ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் சனிபகவான் பார்வையிலிருந்து தப்பித்து மகிழ்ச்சி பொங்க வாழ்வதற்கு இதை மட்டும் செய்யுங்கள்
இந்து நம்பிக்கைகளின் படி நம்மை மிகவும் அச்சுறுத்தும் ஒரு தெய்வம் சனிபகவான். இவர் உயிரை எடுக்கும் எமனின்.