பாகிஸ்தானுக்கு உளவு பார்த்த பிரம்மோஸ் மையத்தின் பொறியாளர் கைது!

பாகிஸ்தானுக்கு உளவு பார்த்த பிரம்மோஸ் மையத்தின் பொறியாளர் கைது!
பாகிஸ்தானுக்கு உளவு பார்த்ததாக பிரம்மோஸ் மையத்தின் பொறியாளர் கைது செய்யப்பட்டார்.