சாதியம் துயரின் பெருவலி: 'பரியேறும் பெருமாள்' - விமர்சனம்

சாதியம் துயரின் பெருவலி: 'பரியேறும் பெருமாள்' - விமர்சனம்
“பரியேறும் பெருமாள் பி.ஏ.பி.பி.எல் மேல ஒரு கோடு” என வெள்ளந்தியாய் அசத்தியிருக்கிறார் நாயகன் கதிர்.