இலங்கையின் முதலாவது மாம்பழ உற்பத்தி அபிவிருத்தி வலயம் யாழ் மற்றும் தம்புள்ளையில்

இலங்கையின் முதலாவது மாம்பழ உற்பத்தி அபிவிருத்தி வலயம் யாழ் மற்றும் தம்புள்ளையில்