`முக்கொம்பு கொள்ளிடம் மேலணை முழுமையாகச் சீரமைக்கப்பட்டுவிட்டது!’ - திருச்சி ஆட்சியர் தகவல்

`முக்கொம்பு கொள்ளிடம் மேலணை முழுமையாகச் சீரமைக்கப்பட்டுவிட்டது!’ - திருச்சி ஆட்சியர் தகவல்
திருச்சி முக்கொம்பு கொள்ளிடம் மேலணை முழுமையாகச் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது - திருச்சி கலெக்டர் ராசாமணி தகவல்