நெல் சாகுபடியில் புதுமை: கடலூர் அருகே கேப்சூல் மூலம் நெல் நடவு பணி

நெல் சாகுபடியில் புதுமை: கடலூர் அருகே கேப்சூல் மூலம் நெல் நடவு பணி
கேப்சூல் முறையில் நெல் நடும் புது முயற்சியில் கடலூர் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.