அய்யா எப்படி பயணிக்கிறார்? விளக்கும் சீதக்காதி!

அய்யா எப்படி பயணிக்கிறார்? விளக்கும் சீதக்காதி!