கும்பமேளா சமயத்தில் ராமா் கோவில் கட்டுவதற்கான தேதி அறிவிப்பு – ராம்ஜி தாஸ்

கும்பமேளா சமயத்தில் ராமா் கோவில் கட்டுவதற்கான தேதி அறிவிப்பு – ராம்ஜி தாஸ்
2019 கும்பமேளா சமயத்தில், ராமா் கோவில் கட்டுவதற்கான தேதி அறிவிக்கப்படும் என்று ராம்ஜி தாஸ் தொிவித்துள்ளாா்.