நான்கு வருடங்களில் இதுவே முதல் முறை - சரிவை சந்திக்கும் ஐபோன்!

நான்கு வருடங்களில் இதுவே முதல் முறை - சரிவை சந்திக்கும் ஐபோன்!
சரிவடைந்த ஐபோன் விற்பனை கடந்த நான்கு வருடங்களில் இதுவே முதல் முறை