இந்த நவம்பர் விக்கிபீடியாவின் ஆசிய மாதம்!

இந்த நவம்பர் விக்கிபீடியாவின் ஆசிய மாதம்!
கட்டுரைகள் எழுதும் விக்கிபீடியர்களுக்கு "விக்கிப்பீடியாவின் ஆசிய தூதுவர்கள்" என விருது வழங்கப்படும்.