அழகே பொழிகிறாய் அருகே

🕔 2018-05-20 23:48:02

அழகே...
பொழிகிறாய் அருகே
விரல்களில் சிறகே
இணைந்துப் போனாய்
உன் காற்றில் ஆடினேன்

அழகே... view This lyrics

நீ போகாதே என்ன விட்டு

🕔 2018-05-20 02:05:39

நீ போகாதே என்ன விட்டு
என் கண்ணே உன் முன்னே
என் உசுர தவியா தவிக்கவிட்டுப்புட்டு
…....

view This lyrics

நூறாய் யுகம் நூறாய்

🕔 2018-05-23 17:18:51

நூறாய் யுகம் நூறாய்
உனக்காய் பிறப்பேன்
கண்ணின் இமை போலே
துணையாய் இருப்பேன்
இடை…....

view This lyrics

அரும்பே    அரும்பே

🕔 2018-05-23 20:25:31

அரும்பே    அரும்பே   என்ன  கடத்தி  போ   கரும்பே 
அழும்பே  தழும்பே  உள்ள  கெடத்தி  போ  தரும்பே 
அருகாமையை…....

view This lyrics

காதல் நெருப்பின்

🕔 2018-06-07 20:25:42

காதல் நெருப்பின் நடனம்
உயிரை உருக்கி தொலையும் பயணம்
காதல் நீரின் சலனம்
புயல்கள் உறங்கும்…....

view This lyrics

find us on facebook